Η (εφεξής καλούμενη «Essity» ή «εμείς» ή «μας») δίνει μεγάλη βαρύτητα στην προστασία δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Essity, ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την ερμηνεία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής καλούμενου «GDPR») και του Κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (εφεξής καλούμενου «Κανονισμός ePrivacy») συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και άλλες πληροφορίες των χρηστών.

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σκοποί επεξεργασίας

Μεταδεδομένα (Metadata)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή (app) μας χωρίς να παράσχετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η Essity θα συλλέγει μόνο τα ακόλουθα μεταδεδομένα που προκύπτουν από την εκ μέρους σας χρήση:

σελίδα παραπομπής, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, όγκος διαβιβασθέντων δεδομένων, κατάσταση μετάδοσης δεδομένων, τύπος προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα και διεπαφή, γλώσσα και έκδοση λογισμικού περιήγησης.

Η διεύθυνση IP σας θα χρησιμοποιηθεί για να επιτραπεί η πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας. Όταν η διεύθυνση IP δεν είναι πλέον απαραίτητη για τον συγκεκριμένο σκοπό, θα συντομεύσουμε τη διεύθυνση IP σας αφαιρώντας την τελευταία δυφιοοκτάδα από τη διεύθυνση IP σας. Τα μεταδεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συντομευμένης διεύθυνσης IP θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας και των υπηρεσιών του ιστοτόπου ή της εφαρμογής μας, αναλύοντας τη συμπεριφορά χρήσης των χρηστών μας.

Λογαριασμός

Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό στον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλεγμένο κωδικό πρόσβασης, αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, διεύθυνση τιμολόγησης και παράδοσης, ενδιαφέρον για ορισμένα προϊόντα/υπηρεσίες (προαιρετικά), αίτημα λήψης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ (προαιρετικά). Η Essity επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού, να σας αποστέλλει υλικό μάρκετινγκ στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και να αναλύει τα ενδιαφέροντά σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

Παραγγελίες προϊόντων

Αν παραγγείλετε κάποιο προϊόν μέσω του ιστοτόπου ή της εφαρμογής μας, η Essity συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα: τα στοιχεία λογαριασμού σας, το είδος και την ποσότητα προϊόντος, την τιμή αγοράς, την ημερομηνία παραγγελίας, την κατάσταση της παραγγελίας, τις επιστροφές προϊόντων, τα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών. Η Essity επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική σχέση και να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφώνεται με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούει, να εγείρει και να ασκεί νομικές απαιτήσεις και να προβαίνει σε δραστηριότητες εξατομικευμένου μάρκετινγκ.

Διαγωνισμοί

Αν συμμετέχετε σε διαγωνισμό, η Essity συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία υποβολής συμμετοχής, επιλογή ως νικητή, δώρο, απάντηση σε κουίζ. Η Essity επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διεκπεραιώσει τον διαγωνισμό, να ειδοποιήσει τον νικητή, να παραδώσει το δώρο στον νικητή, να διοργανώσει την εκδήλωση αλλά και για σκοπούς μάρκετινγκ.

Δεδομένα υγείας

Η Essity μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υγείας, όπως συνεπάγεται η παραγγελία του προϊόντος. Τα δεδομένα υγείας είναι ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και η Essity λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία αυτών των ευαίσθητων δεδομένων, όπως απαιτείται από το νόμο. Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης, η Essity συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα υγείας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εκτέλεσης της συμβατικής σχέσης και της παραγγελίας προϊόντος, της παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις, της υπεράσπισης, θεμελίωσης και άσκησης νομικών αξιώσεων και του προσαρμοσμένου μάρκετινγκ.

2. Τρίτα μέρη

• Διαβίβαση σε παρόχους υπηρεσιών

Η Essity ενδέχεται να απασχολήσει εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενεργούν ως ο εκτελών την επεξεργασία για την Essity, προκειμένου να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες στην Essity, όπως ενδεικτικά παρόχους υπηρεσιών δικτυακού τόπου, παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ ή παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης IT (Τεχνολογία Πληροφοριών). Κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση ή/και να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

Ζητούμε από τους εν λόγω εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίζεται το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

• Άλλοι παραλήπτες

Η Essity ενδέχεται να διαβιβάσει - σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων – δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρχές επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές, νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς συμβούλους ή επιχειρηματικούς εταίρους. Σε περίπτωση εταιρικής συγχώνευσης ή εξαγοράς, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στη συγχώνευση ή εξαγορά.

 Διεθνείς διαβιβάσεις ΔεδομένωνΠροσωπικού Χαρακτήρα

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε ή λαμβάνουμε για εσάς ενδέχεται να διαβιβαστούν και να τύχουν επεξεργασίας από παραλήπτες που βρίσκονται εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ»). Στις χώρες περιλαμβάνονται όσες αναγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, οι οποίες παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων με γνώμονα την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Άλλοι παραλήπτες μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες που δεν προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων με γνώμονα την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων. Η Essity θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων εκτός του ΕΟΧ προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων. Όσον αφορά τις διαβιβάσεις σε χώρες που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, στηρίζουμε τη διαβίβαση δεδομένων στην παροχή κατάλληλων διασφαλίσεων, όπως μεταξύ άλλων σε πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από εποπτική αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας με δεσμευτικές και εκτελεστέες υποχρεώσεις του παραλήπτη, ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης, καθώς και σεδεσμευτικές και εκτελεστέες υποχρεώσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των κατάλληλων διασφαλίσεων, επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7 (Επικοινωνίαπου ακολουθεί.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία

Μπορούμε να προβούμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των ακόλουθων νομικών βάσεων:

     Έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
     Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας πριν τη σύναψη σύμβασης.
     Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση που έχουμε.
     Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη ζωτικών σας συμφερόντων ή των συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.
     Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.
     Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή τρίτα μέρη, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας, που επιβάλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν είστε παιδί.
     Άλλη εφαρμοστέα νομική βάση για την επεξεργασίαδεδομένων, ιδίως διατάξεις που ορίζονται από το δίκαιο των κρατών μελών.

 

Μπορούμε να προβούμε στην επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των ακόλουθων νομικών βάσεων:

     Έχετε συναινέσει ρητά στην επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

     Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της Essity ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

     Η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

     Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.


Η παροχή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική βάσει εκ του νόμου ή συμβατικής υποχρέωσης ή είναι αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης με εμάς ή για τη λήψη των υπηρεσιών/προϊόντων μας κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, ή προαιρετικά από εσάς.

Η μη παροχή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να επιφέρει μειονεκτήματα για εσάς, π.χ. ενδέχεται να μην μπορείτε να λάβετε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η μη παροχή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα έχει νομικές συνέπειες για εσάς.

4. Ποια δικαιώματα έχετε και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Επιπλέον, μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιαδήποτε έξοδα πλην των εξόδων διαβίβασης σύμφωνα με τις βασικές τιμές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα (i) να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, (ii) να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, (iii) να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, (iv) να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, (v) να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων, (vi) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένης της αντίρρησης για την κατάρτιση προφίλ), και (vii) να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της αντίρρησης για την κατάρτιση προφίλ).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας όπως αναφέρεται στην Ενότητα 7 (Επικοινωνία) κατωτέρω.

Σε περίπτωση καταγγελιών, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

5. Cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού

Ο παρών ιστότoπος ή η εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Πολιτική Cookie μας.

6. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν όσο είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητάτε. Μόλις η σχέση μας ολοκληρωθεί, είτε θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είτε θα τα ανωνυμοποιήσουμε, εκτός αν ισχύουν εκ του νόμου προβλεπόμενες απαιτήσεις διατήρησης (όπως για φορολογικούς σκοπούς). Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ενδιαφέροντά σας για προϊόντα ή υπηρεσίες μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, εφόσον η Essity επιτρέπεται να σας στέλνει υλικό εμπορικής προώθησης. Επιπλέον, ενδέχεται να υποχρεωθούμε βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας να διατηρήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο 10 ετών μετά το σχετικό φορολογικό έτος. Μπορεί επίσης να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με άλλους εφαρμοστέους νόμους ή εάν χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε κάποια νομική αξίωση, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο. Στο βαθμό που είναι εφικτό, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για τους εν λόγω περιορισμένους σκοπούς μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

7. Επικοινωνία

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε υποβάλετε/στείλετε το αίτημά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:


dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sweden